Rusty Man Winners

1. 2013 Shanghai
    Rawhide, Wanchai H3

2. 2015 Hangzhou
    Spitters are Quitters, Shanghai H3

3. 2016 Guangzhou
    Agent Orgy, Beijing H3

11. 2022 Suzhou-Zhangjiagang
     Find My iBush, Suzhou H3
     Strap On Suds, Zhangjiagang H3

5. 2017 Chengdu
    Bull Ride Her, Xiamen H3

4. 2017 HKG
    Lost in Translation,
Wanchai H3

6. 2017 Beijing
    Busy Lips, Beijing H3

8. 2019 Dong Guang
    Cunning Linguist, Dongguang H3

10. 2021 Kunming
     All The Young Dudes, Kunming H3

9. 2020 Sanya
   Hiking Shoes, Guangzhou H3

7. 2018 Shekou
   Shake & Puke, Shekou H3

The Rusty Man Challenge is the brain child of members of the Distinguished Overseas Gentlemen of Shanghai (DOGS) Hash and Royal South Side Hash, Hong Kong.

It was first run at the All China Nash Hash in Shanghai in 2013.

14. 2024 Nanjing
     Matahari (Mud a hari), Nanjing H3
    

12. 2023 Shanghai
     Mountain Nympho
    

13. 2023 Hainan
     Happy Ending, Suzhou H3